Masz problem z odpadami?
Dzwoñ
531 229 336
Kontenery na odpady

531 229 336
Posiadamy wszelkie rodzaje kontenerów na odpady
531 229 336

PINK SKIP
podstawiamy kontenery na odpady: 531229336Dostarczamy na budowe piach i kruszywa!

Pink Skip - O nas

Dzia³alno¶æ firmy polega na dostarczeniu swoim klienta kontenerów oraz pomocy technicznych do magazynowania odpadów, a nastêpnie ich odbiór i utylizacjê zgodnie z prawem UE. (657) 317-2445

Profesjonalny kontakt z klientem
Firma Pink Skip charakteryzuje siê p³ask± struktura organizacyjn±, dziêki czemu jeste¶my w stanie zapewniæ Pañstwu najwy¿szy poziom obs³ugi, dzwoni±c do nas nie zostaniecie Pañstwo odprawieni z kwitkiem.
Sporz±dzanie dokumentacji ewidencji odpadów
Wystawiamy karty przekazania odpadów, pomagamy dopasowaæ kody do wytwarzanych przez Pañstwa odpadów.
Bardzo dobre relacje z kontrahentami
Masz problem z odpadami? Dzwoñ do nas: 531229336
Krótki czas realizacji zlece³„
Staramy siê realizowaæ nasze zlecenia najszybciej jak siê da, ale nie mamy wp³ywu na warunki pogodowe oraz sytuacje nadzwyczajne (kapeæ, zakopane auto itp. ??)

 

Nasz cel to dostarczenie swoim klient± kontenerów dopasowanych do jego potrzeb, je¶li prowadzisz firmê i denerwuj± ciê walaj±ce siê odpady po twoim placu przywieziemy ci osiatkowany lub zamykany kontener, je¶li wykañczasz domek, dostarczymy ci kontenerek na odpady budowlane z siatk± (aby¶ nie musia³ co dzieñ sprz±taæ trawnika s±siad±)

FIRMA PINK SKIP OFERUJE KOMPLEKSOWE US£UGI W KONTENEROWEGO ODBIORU ODPADÓW
Odbieramy gruz, odpady budowlane, odpady przemys³owe, papê, azbest, ziemiê, szlakê, piasek, glinê, dachówki, we³nê mineraln±.
CZAS REALIZACJI JEST NASZ¡ MOCN¡ STRON¡, ALE TO ILO¦Æ KONTENERÓW CZYNI NAS LIDEREM NA RYNKU!
Gwarantujemy w³asny transport, konkurencyjne ceny, terminowo¶æ wykonywanych us³ug.

Przygotowujemy za klienta niezbêdn± dokumentacjê dotycz±c± ewidencji odpadów.
PINK SKIP TO ODPOWIED¬ NA EKO ZAPOTRZEBOWANIE NOWOCZESNEGO EUROPEJSKIEGO SPO£ECZEÑSTWA
Na terenie ca³ej Polski z naszych us³ug korzystaj± zadowoleni klienci: przedsiêbiorstwa przemys³owe, produkcyjne, gminy, ró¿nego typu zak³ady i organizacje, osoby fizyczne.

Posiadamy wszelkie potrzebne pozwolenia na przewóz i sk³adowanie odpadów równie¿ tych niebezpiecznych.