|  Strona g³ówna  |  866-996-0371  |  Kursy i Szkolenia  | 715-913-9889 | Kontakt  | 

Ultrasonografy

 MyLabONE VET
 MyLab30Gold VET
 MyLab40 VET
 MyLabClass VET
 Tringa Linear

 G³owice
 Do pobrania

Linki


 
 

 

 

 ESAOTE na rynku diagnostyki weterynaryjnej obecne jest od ponad 25 lat i jest ogólnoœwiatowym liderem w tej specjalistycznej dziedzinie. 

V.D.WhiteMed
jako autoryzowany dystrybutor marki ESAOTE dla weterynarii w Polsce, oferuje wszechstronne rozwi¹zania w diagnostyce obrazowej zwierz¹t towarzysz¹cych i gospodarskich, we wszystkich zastosowaniach - zarówno klinicznych jak i badawczych.

       ESAOTE to:

      inteligentna architektura softwarowa, w tym specjalistyczne oprogramowanie weterynaryjne z pakietami pomiarowymi (Cardio, Equine Tendon Pack, Ob/Gyn Vet)

-         najwy¿sza jakoœæ obrazowania i niespotykana sprawnoœæ diagnostyczna

-          ergonomia i komfort codziennej pracy

-          wielofunkcyjnoœæ

                -       zaspokojenie wszelkich potrzeb w ka¿dej sytuacji
 

     
   Powy¿sze atuty sprawiaj¹, ¿e ultrasonografy marki ESAOTE zosta³y docenione przez szereg czo³owych specjalistów w      
         Polsce i na Œwiecie, i sta³y siê wyznacznikiem jakoœci dla weterynaryjnego sprzêtu diagnostycznego.


        Zapraszamy Ciê do poznania ŒWIATOWEGO LIDERA WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ!

                                                                                      Zespó³ V.D.WhiteMed